صفحه اصلي > --- > اساسنامه

اساسنامه


16 تیر 1392. نويسنده: manager

1.نام تعاونی :شرکت تعاونی مسکن شمیران (کارمندان شهرداری منطقه یک)

2.اهداف تعاونی :ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی و کمک به تحقق اهداف بخش تعاون

3.موضوع فعالیت:

الف: تهیه زمین مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضاء

ب: خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء

4.حوزه عملیاتی تعاونی: استان تهران

5.مرکز اقامتگاه قانونی تعاونی : شهر تهران

6. شرایط عضویت : براساس ماده 12

عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف- شرایط عمومی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایرانی.

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3-عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

کارمندان شهرداری منطقه یک

تبصره - احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است و نباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی.

هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند و امکانات و ظرفیت تعاونی اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.


 


بازگشت